فال عطسه

فال عطسه

شاید تعجب کنید، ولی بسیاری هستند که عطسه کردنهای خود را دلیل بر اتفاقات خاصی دانسته و پشت سر هر عطسه را حکمتی ناپیدا می دانند.

فال عطسه ، فال صبر
فال عطسه ، فال صبر

فال صبر

فال عطسه از قدیم الایام بین قدیمی ها رواج داشته است به طوری که وقتی کسی صبر می کند می گویند صبر آمده است و یا می گویند خیر است.

نحوه گرفتن فال عطسه

حال چطور فال عطسه بگیریم و بدانیم که حکمت عطسه چه بوده است؟

بر اساس جدول زیر می توانید ببینید که هر عطسه در هر روز هفته و هر ساعت از شبانه روز نشانه چیست.

جمعه

۵شنبه

۴شنبه

۳شنبه

۲شنبه

۱شنبه

شنبه

ساعت

کمی صبر کن

نامه دریافت میکنی

خواب تو را می بیند

 یک خیال

روز بدی داری

کمی صبر کن

روز خوب میگذرد

۶-۷

فامیل میشوید

دیدارغیر منتظره

درموردت کنجکاوی میکند 

مواظب دوستانت باش

همان می آید

امروز خوشحالی

مواظب کارهایت باش

۷-۸

زیبایی امامغرور

جوابش رابده

مغرورنباش

دررویایی هستی ولی نمیدانی

از دست یک نفر ناراحت می شوی

دیدار

مطمئن باش دوستت دارد

۸-۹

به مسافرت میروی

صحبت مهمی میشود

اتفاقی برایت می افتد

خوابهایت به حقیقت می پیوندد

به تو فکرمیکند

می خواهد تو را ببیند

خوشحالی

۹-۱۰
با او رابطه برقرار میکنیدوست دارد تو را ببیند

هرگز فراموشت نمیکند

با او رابطه برقرار میکنی

دیداربا کسی که دوستش داری

باتوصحبت میکند

نامه دریافت میکنی

۱۰-۱۱
اولین عشقش هستیدیداربه تو فکر میکنداز خوابی وحشت داریبه تو می اندیشددوستت دارددعوا میکنی۱۱-۱۲
صحبت درباره توستخبر خوشهوشیار باشغمگینیبه آرزویت میرسیمواظب خودت باشدیدار۱۲٫۱۳
به میهمانی میرویدلت پیش اوستبه تو احترام میگذاردبیش از حد کنجکاویبه آرزوهایت میرسیبه گذشته فکر کندیدار با کسی۱۳-۱۴
عاشق او میشویدوستت داردبه حرف مردم اعتماد دارد

فامیل میشوید

طرفداری از توزیبا به نظر می رسدیک اتفاق بد۱۴-۱۵
او را میبینیاذیتش نکناز تو خوشش می آیدبه زیبائیت ننازیک سختی در راه داریعجله در دوستی داریمهربانی می بینی۱۵-۱۶
مطمئن باش اولین عشقشیبعدازظهر خوشی داریدرست فکر کنبه فکر آرزوهای گذشته ات باشدوستت دارددر کارهایت کمی ناراحتییک روزخوب و عالی۱۶-۱۷
خیانت کار نباشمواظب اوقات باشیک خبر جدیددیدار با کسی که دوستش داریصحبت در مورد توستدر کارهایت به تو کمک می کندبه تو قکر میکند۱۷-۱۸
ازدواجکسی تو را دوست دارد و تو نمیدانیدوست عزیزت می آیدنامه ای دریافت میکنیازدواجصبور باشبرای او ارزشمندی۱۸-۱۹
اگر باکسی درددل می کنی مراقب باشهیچ اتفاقی نمی افتددر تکاپوییمنتظریتهدیدمنتظر باشکمکش کن۱۹-۲۰
در رنج و سختی قرار می گیردبه کارهایش فکر کنبعدازظهر خوشی داریبه فکر فردا باشدیداربا کسی که سالها اورا ندیده ایخیانت      می کنیدیدار غیر منتظره۲۰-۲۱
کمی درباره خودت فکر کنخیانت کار نباشصحبت درباره توستمضطربییک شب ترسناکصحبت در مورد توستدرباره تو صحبت میکند۲۱-۲۲
به حرف مردم اهمیت ندهدیدارمنتظر کسی هستیکسی راجع به تو حرف می زندیک اتفاق خوببه رفتارت اهمیت می دهددرباره تو صحبت کرده۲۲-۲۳
مواظب خودت باشخوش بختیازدواجبه فکرت می رسدخوابهای خوشخواب خوشی می بینیدر خواب تو را می بیند۲۳-۲۴

 

به طول کلی می توان در مورد عطسه در طول ساعات شبانه روز، اتفاقات پیش رو را دنبال کنید:

۶-۷ صبح فکر کن

۷-۸ صبح فامیل

۸-۹ صبح زیبایی

۹-۱۰ صبح مسافرت

۱۰-۱۱ صبح رابطه

۱۱-۱۲ ظهر اولین عشق او هستی

۱۲-۱۳ ظهر صحبت درباره تو

۱۳-۱۴ ظهر مهمانی

۱۴-۱۵ عصر عاشق میشوی

۱۵-۱۶ عصر دیدار

۱۶-۱۷ عصر هیچ اتفاقی نمی افتد

۱۷-۱۸ عصر خیانت کار نباش

۱۸-۱۹ شب ازدواج

۱۹-۲۰ شب با کسی دردودل میکنی مواظب باش

۲۰-۲۱ شب رنج میبری

۲۱-۲۲ شب کمی درباره خودت فکر کن

۲۲-۲۳ شب به حرف مردم اهمیت نده

۲۳-۰۰ شب مواظب باش

۰۰-۰۱ نیمه شب در خواب او را می بینی

___________________________________

مطالبی از اهل بیت درباره عطسه

امام جعفر صادق (ع) فرمودند:

هرکه عطسه کند و دست را بر روی بینی گذارد و بگوید:

الحمدلله رب العالمین کثیرا”کما هو اهلُهُ و صلی الله علی محمدٍ النبی و اله و سلم

از سمت او مرغی که از ملخ کوچکتر و از مگس بزرگتر است به سمت عرش خداوند میرود و در زیر عرش برای او تا روز قیامت استغفار میکند .

در حدیثی دیگر فرمودند: کسی که عطسه کند تا هفت روز از مردن ایمن است.

از حضرت رسول (ص) منقول است که فرمودند:

عطسه تصدیق میکند سخنی را که مقارن او واقع شود و علامت راستی آن سخن است یعنی : اگر سخنی گفتیم و فوراً خودمان یا اطرافیان عطسه ای کردیم دلیل بر درستی آن است و اگر تصمیم به انجام داریم بهتر است انجامش دهیم نه اینکه بگوییم صبر آمد باید صبر کنیم و انجام ندهیم!!!

از حضرت علی (ع) منقول است که هر که بعد از عطسه بگوید:

الحمدلله رب العالمین علی کلِّ حال

درد گوش و درد دندان نیابد و از حضرت امام صادق منقول است هر که عطسه کسی را بشنود حمد الهی کند و صلوات بر محمد و اهل بیتش بفرستد درد چشم و درد دندان به او نرسد و فرمود که این را بگو اگرچه دریا در میان تو و او فاصله باشد در حدیث دیگر فرمود برای رفع درد دندان و درد گوش که چون کسی عطسه کند حمد خدا را بگوید در حدیث دیگر منقول است که ترسایی عطسه نمود آن حضرت به او گفتند: یرحمک الله

در حدیث دیگر منقول است که چون مسلمانی عطسه کند و ساکت بماند از برای علتی ملائکه از جانب او میگویند :

الحمدلله ربُ العالمین و اگر آن مسلمان این را بگوید ملائکه میگویند :

یغفرالله لک و فرمودند: عطسه نمودن بیمارعلامت عافیت او و راحت بدن اوست.

از امام صادق منقول است که فرمودند: عطسه نفع میبخشد به بدن مادامی که زیاده از سه مرتبه نشود و چون زیاده از سه مرتبه شود درد و بیماریست .

منبع: کتاب حلیه المتقین (آداب عطسه…صفحه ۳۰۵ پ۲و۳)

از حضرت رسول (ص) منقول است که چون کسی عطسه کند او را دعا کنید اگرچه دریا در میان فاصله باشد

از امام رضا(ع) منقول است که دهن دره از شیطان است و عطسه از جانب خداوند عالمیان است در حدیثی دیگر منقول است که حق تعالی را نعمتهای بسیار بر بنده است در هنگام صحت بدن و سلامتی اعضاء و جوارح بنده فراموش میکند که خدا را بر آن نعمتها شکر کند پس به این سبب خداوند امر میفرماید بادی را که در بدنش جولان میکند و از بینی اش بیرون می آید.پس از این جهت مقرر نموده اند که در این حال خداوند را حمد کندکه این حمد تلافی شکر آن نعمتها باشد که فراموش نموده است .

حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود که نیکو چیزی ایست عطسه نفع میرساند به بدن و خدا را یاد می آورد.

منبع: کتاب حلیه المتقین (آداب عطسه…صفحه ۳۰۴ پ۳)

فال عطسه شنبه | فال عطسه یکشنبه | فال عطسه دوشنبه | فال عطسه سه شنبه | فال عطسه چهارشنبه | فال عطسه پنجشنبه | فال عطسه جمعه

نظرات بسته شده است.