31 مرداد

فال متولد 31 مرداد

به نظر می‌رسد که در این روز شما بیش از هر زمان دیگری رویاها و خواسته‌های درونی خود را دنبال می‌کنید. شما می‌خواهید از زمان خود برای تفریح و کسب انرژی مجدد استفاده کنید. با گذر زمان نسبت به کار خود نیز تعهد بیشتری خواهید داشت و برای آن انرژی ادامه مطلب…

30 مرداد

فال متولد 30 مرداد

متولدین 30 مرداد ماه ،تحت سلطه عدد 3و سیاره مشتری هستند. ماه ژوئیه در قلمروی سیاره ماه نیز قرار دارد .بنابراین مشتری و ماه تاثیر دو چندانی روی شما دارند . لذا افرادی ک در سی امین روز از دومین ماه تابستان به دنیا آمده اند دارای خوصوصیات زیر باشند: ادامه مطلب…

29 مرداد

فال متولد 29 مرداد

متولدین 29 مرداد ماه ،تحت سلطه عدد 2و سیاره ماه هستند. ماه آگوست در قلمروی خورشید نیز قرار دارد .بنابراین ماه و خورشید تاثیر دو چندانی روی شما دارند . لذا افرادی ک در بیست و نهمین روز از دومین ماه تابستان به دنیا آمده اند دارای خوصوصیات زیر باشند: ادامه مطلب…

فال متولد 28 مرداد

متولدین 28 مرداد ماه ،تحت سلطه عدد 1و سیاره  خورشید هستند. ماه آگوست در قلمروی خورشید نیز قرار دارد . ماه آگوست هشتمین ماه سال است و از طرفی عدد 8 نیز به سیاه زحل تعلق دارد.بنابراین هم خورشید و هم زحل تاثیر دو چندانی روی شما دارند . لذا ادامه مطلب…

27 مرداد

فال متولد 27 مرداد

متولدین 27 مرداد ماه ،تحت سلطه عدد 9و سیاره مریخ هستند. ماه آگوست در قلمروی خورشید نیز قرار دارد . بنابراین مریخ و خورشید تاثیر زیادی روی شما می گذارد، لذا افرادی ک در بیست  و هفتمین روز از دومین ماه تابستان به دنیا آمده اند دارای خوصوصیات زیر باشند: ادامه مطلب…

26 مرداد

فال متولد 26 مرداد

  متولدین 26 مرداد ماه ،تحت سلطه عدد 8و سیاره زحل هستند. ماه آگوست در قلمروی خورشید نیز قرار دارد . بنابراین زحل و خورشید تاثیر زیادی روی شما می گذارد، لذا افرادی ک در بیست  و ششمین روز از دومین ماه تابستان به دنیا آمده اند دارای خو صوصیات ادامه مطلب…

24 مرداد

فال متولد 24 مرداد

  عدد 6، سیاره زهره و خورشید بر متولدین 24 مرداد غلبه زیادی دارد. به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند، دارای خصوصیات زیر هستند. متولد 24 مرداد به گونه ای گفتگو می کند که باعث جذب دیگران می شود . او فردی مشتاق و ادامه مطلب…

23 مرداد

فال متولد 23 مرداد

  متولدین 23 مرداد ماه ،تحت سلطه عدد 5 و سیاره عطارد هستند. ماه آگوست در قلمروی خورشید نیز قرار دارد . بنابراین عطاردو خورشید تاثیر زیادی روی شما می گذارد، لذا افرادی ک در بیست  و سومین روز از دومین ماه تابستان به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر ادامه مطلب…

22 مرداد

فال متولد 22 مرداد

  متولدین 22 مرداد ماه ،تحت سلطه عدد 4 و سیاره اورانوس هستند. ماه آگوست در قلمروی خورشید نیز قرار دارد . بنابراین اورانوس و خورشید تاثیر زیادی روی شما می گذارد، لذا افرادی ک در بیست  و دومین روز از دومین ماه تابستان به دنیا آمده اند دارای خصوصیات ادامه مطلب…

20 مرداد

فال متولد 20 مرداد

عدد 2 و سیاره ماه و خورشید بر متولدین 20 مرداد غلبه دارد. به همین خاطر افرادی که در این روز به دنیا آمده اند دارای خصوصیات زیر می‌باشند. فرد خلاقی است و درک بالایی دارد. به خوبی از عهده ی عملی کردن ایده های بقیه ی افراد بر می ادامه مطلب…