مرور رده

طالع بینی

ویژگی‌های متولدین ماه اردیبهشت

هرگز کاری نکنید که حس حسادت یک اردیبهشتی برانگیخته شود. یک فرد متولد اردیبهشت به شدت تحت تاثیر احساسات درونی خود است. او ارزش زیادی برای احساسات و عواطف خود قائل است و در مقابل به احساسات شخصی که با آن روبروست بسیار احترام می‌گذرانند.…

ویژگی‌های متولدین ماه فروردین

هرگز در امور شخصی یک فروردینی تجسس نکنید. یک انسان متولد فروردین فقط به دنبال رفع نیازهای خود است و ممکن است کمی خودخواه دیده شود. به راحتی تسلیم احساسات و ابراز علاقه او نشوید. زیرا اگر به آسانی تسلیم او شوید، او به همان…